Leveransvillkor gällande Cykelstaden Jönköping (nedan kallat Cykelstaden) transporter av gods

 

Bokning av transport

Bokning av leverans sker via Cykelstadens hemsida, Boka transport eller via e-post/telefon.

Det åligger köpare och säljare att komma överens om datum och tidsintervall för transport. Bokning kan ske max 7 dagar framåt i tiden från bokningstillfället.

 

Lagerhållning

Om säljare och köpare inte hittar en dag som passar båda parter kan Cykelstaden erbjuda lagerhållning.  Lagerhållningsgränsen är maximum 5 dagar. Varor som lagerhålls kan ej levereras under helgdagar.

 

Betalning av transport

Avgift för leveransen betalas med kort i samband med att bokningen görs eller med faktura för företagskunder. Ej betalda leveranser kommer inte att utföras. Observera att bokningen avser endast transport av varan.

 

Betalning av varor

Det åligger köpare och säljare att tillse att betalning av varorna utförs. Cykelstaden tar inget ansvar för betalning av varorna. Cykelstaden hanterar ej heller transaktioner mellan köpare och säljare. Om köpare och säljare har svårt att träffas, använd med fördel internetgirot.

 

Avgränsningar avseende storlek och vikt

Cykelstaden hanterar leveranser med en sammanlagd vikt och volym på upp till 50 kg respektive 0,5 kubikmeter (m3). Varje enskild vara måste vara hanterbar för en person samt ej väga mer än 50 kg och ej överstiga 0,8 m respektive 0,6 m respektive 0,8 m (längd/bredd/höjd). Om bokad leverans överstiger ovan angivna mått har cyklisten rätt att neka transporten.  Större leveranser kan utföras till ett annat pris och tidsfönster. Större leveranser bokas direkt via Cykelstadens kundtjänst 0760-30 40 37.

 

Emballering

Det är säljarens ansvar att ombesörja tillräckligt god emballering av godset för transport.  Cykelstaden tar inget ansvar för skador som uppkommer på grund av bristfällig emballering. Cykelstaden tar ej heller ansvar för skador som uppkommer p.g.a. godsets natur under transport.

 

 

Förbjudna varor

Cykelstaden förbehåller sig rätten att neka leveranser som innehåller nedan angivna förbjudna varor, dock ej begränsat till nedan exempel:  - Guld, silver, ädelstenar  - Mynt, sedlar och i var mans hand gällande värdepapper  - Tobak  - Alkohol  - Vapen, vapendelar och ammunition  - Narkotika och droger, Frysvaror  - Varor med konstnärligt- eller samlarvärde, antikviteter  - Levande djur - Fria vätskeytor, t.ex. akvarier med vatten  - Komprimerad gas, gäller även t.ex. svetsgas

 

Upphämtning

Upphämtning sker på den vid bokning angivna adressen.

 

Standardleverans (vanlig cykel).

Det åligger säljare att bära ner godset till den plats där lastning kan ske. Cyklisten hämtar godset vid trottoar/tomtgräns alternativt så nära som cyklisten bedömer att man kan komma med cykeln. Cyklisten hjälper ej till med utbärning om inte detta har avtalats.

 

Premiumleverans (lastcykel)

Cykelstaden hämtar godset i fastighet/dörr. Det är avsändarens ansvar att tillse att det är fri leveransväg, d.v.s. att inga föremål står i vägen samt att golvet är skyddat. Enligt arbetsmiljölagen får cyklisten ej ta av sig skorna.

Upphämtning sker på en plats där lastning på bil kan ske utan hinder, t.ex. vid trottoar eller tomtgräns till vilken Cykelstadens cyklist kan komma intill med cykeln. Telefon/sms avisering sker 30 minuter innan upphämtning.

 

Leverans

Leverans samma dag eller nästa arbetsdag före dagens slut till de flesta områden i Jönköpings kommun.

Upphämtningsdagar: Vardagar

Hämtning: Ja

Utkörning: Ja. Leverans sker till den vid bokning angivna adressen.

Cykelstaden lämnar godset vid dörr, reception. Det är mottagarens ansvar att tillse att det är fri leveransväg, d.v.s. att inga föremål står i vägen samt att golvet är skyddat. Enligt arbetsmiljölagen får cyklisten ej ta av sig skorna.  Leverans sker på en plats där lastning på cykel kan ske utan hinder, t.ex. vid trottoar eller tomtgräns till vilken Cykelstadens cyklist kan komma intill med cykeln. Om godset inte är placerat på en plats som lämpar sig för lastning kan cyklisten neka transport.

Cykelstaden tar inget ansvar för skador i lokal och inventarier i samband med transporten. Om det föreligger risk för att egendomsskador kan uppstå i samband med leveransen, kan cyklist neka inbärning till det dedikerade rummet. Ett nytt kan då föreslås av mottagaren. Telefon/sms avisering sker 30 minuter innan leverans.

 

Försening

Cyklist kontaktar mottagaren vid eventuell försening. Om leverans inte kan ske inom skälig tid förbehåller sig Cykelstaden rätten att boka om leverans till en annan dag.

Om cyklist inte får kontakt med köpare vid leveransförsök kör Cykelstaden fram till adressen för att göra ett leveransförsök. Om ingen är hemma på adressen och ingen kontakt fås per telefon så returneras godset till säljare.  Ingen återbetalning av transportavgift sker. Vid de fall säljare inte är hemma kommer Cykelstaden att ta gods till Cykelstadens omlastningscentral.

Ägaren till varan(or) kontaktas och kan hämta varan(or) på centralen alternativt beställa en leverans. En avgift för lagerhållning kan tillkomma.

 

Besiktning av gods

Cyklisten besiktigar godset tillsammans med säljare vid upphämtning och eventuella anmärkningar noteras på fraktsedeln. Vid leverans görs motsvarande besiktning och eventuella ytterligare anmärkningar noteras av cyklist och köpare.

Cykelstaden tar inget ansvar för de anmärkningar som gjorts vid upphämtning eller för skador som inte anmärkts vid leverans.

Besiktningen består i en yttre okulär besiktning och i de flesta fall på emballerade varor, ingen avemballering sker i samband med besiktning och kvittens. Cykelstaden tar inte ansvar för eventuella avvikelser emellan hur köparen uppfattar godsets skick gentemot den beskrivning säljaren gett vid försäljningstillfället. Cykelstaden utför ingen funktionskontroll av levererat gods.

 

Reklamation

Eventuella reklamationer görs till Cykelstadens kundtjänst 0760-30 40 37. Eventuell ersättning sker i enlighet med NSAB200 med undantag för § 27 punkt 3.

 

Direktleverans

Cykelstaden förbehåller sig rätten att vid eventuell kapacitetsbrist boka om direktleveranser till dagen efter. Kostnaden för direktleverans ersätts då av ekonomileverans.

 

 

Force majeur

Cykelstaden är befriade från åtagandet om åtagandet förhindras av force majeure.  Till force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Cykelstaden inte råder över och som förhindrar Cykelstaden att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa leveransvillkor.

 

Säkerhet

Våra cyklister har genomgått trafiksäkerhetsutbildning och fått god introduktion i cykelvett. Det är viktigt för att våra kunder ska känna sig bekväma att använda cyklister som transportörer.

 

Våra cyklar är utrustade med:

  • Dubbdäck vid vinterväglag
  • Reflex och belysning, fram och bak
  • Ringklocka

 

Våra cyklister är utrustade med:

  • ID-kort med uppgift om arbetsplats och foto
  • Arbetskläder i starka färger med tryckt företagslogotyp på rygg och ben
  • Godkänd cykelhjälm i bra skick